top of page

המורשת התרבותית שלנו

Click on any title to view
משפחה אלוהית
הקדשה אלוהית / חינוך

"25 באותה שעה, אומר יהוה, אהיה אל כל משפחות ישראל והם יהיו לעם שלי."

ירמיה 30

"6 הכשיר ילד בדרך שהוא צריך ללכת, וגם כשהוא זקן, הוא לא יעזוב את זה."

משלי כב

בריאות אלוהית וספורט
חקלאות האלוהית

" 17 כי אחזיר לך את הבריאות ואבריא אותך מפצעיך, אומר יהוה; כי הם קראו לך מנודה: היא ציון, אין דואג לה."

ירמיה 30

"29 ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם כל עשב שמניב זרע אשר על פני כל הארץ וכל עץ אשר פרי עץ המניב זרע - לכם מזון;"

בראשית 1

מחול ותיאטרון אלוהי

"14 ודוד רקד לפני יהוה בכל כוחו."

שמואל ב 'ו'

bottom of page