top of page

עמותת עליית השחרר ע''ר

תקנון

 

 א: חברות

 

1. קבלת חברים

 • מייסדי העמותה חברים מיום רישומה במרשם העמותות.

 • אדם הרוצה להצטרף לעמותה יגיש בקשה בנוסח זה: "אני (שם, כתובת ומספר תעודת זהות), מבקש להיות חבר ב- (עליית השחר) ואני בקיא ביעדים ופרוטוקול העמותה . אם אני שהתקבל כחבר, אני מתחייב לכבד את ההנחיות של הפרוטוקול והחלטות האסיפה הכללית של העמותה . "

 • ההחלטה לקבל או לדחות את המבקש כחבר נמצאת בידי הוועד המנהל. אם הוועד המנהל דוחה את הבקשה, רשאי המבקש לערער על ההחלטה באסיפה הכללית הבאה.

 

2. זכויות ואחריות של חברים

 • חבר העמותה רשאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. חבר רשאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל או למועצת הסקירה.

 • חבר העמותה רשאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה.

 • הוועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, מוסמך לקבוע את גובה דמי החברות שישולמו על ידי החברים.

 • תפוגת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר מתשלומים המגיעים עד וכלל תקופת פקיעת חברותם.

 

3. תפוגת חברות

 • החברות בעמותה מסתיימת כאשר:

 1. החבר נפטר ובחר שמותו ממיס את שלו חֲבֵרוּת.

 2. החבר עוזב את העמותה; יש לתת מכתב כוונה לצאת לדירקטוריון 30 יום לפני כן.

 3. החבר פוטר מהעמותה

 • האסיפה הכללית מוסמכת, על פי הצעת הוועד המנהל להחליט על פיטוריו של חבר מהעמותה באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. החבר לא מצליח לשלם לעמותה את המגיע לה.

 2. החבר פועל בניגוד ליעדי העמותה.

 3. החבר אינו עוקב אחר פרוטוקול העמותה או ההחלטות האסיפה הכללית.

 4. החבר מורשע בעבירה פלילית.

 • הוועד המנהל לא ימליץ בפני האסיפה הכללית לפטר חבר עד שנתן לחבר הזדמנות להתייחס לטענות נגדו בפני הוועד המנהל, ולא ימליץ על פיטורים בשל 3 העבירות הראשונות בסעיף (ב) עד לאחר חבר הוזהר וניתן זמן מתאים לתיקון העבירה.

 

4. מתן הודעות לחברים

הודעות, בקשות, אזהרות והודעות אחרות של העמותה להחברים יינתנו בכתב או יישלחו בדואר רגיל

כתובת הרשומה בספר החברות ; הכתובת הרשומה של החבר ישונו לפי בקשתם בכתב .

 

 

ב : האסיפה הכללית

 

5. זמן ומקום

הוועד המנהל יקבע את היום, השעה והמקום לאיסוף הוועדה אסיפה כללית.

6. שימו לב

הוועד המנהל יתכנס לאסיפה הכללית וישלח כל אחד מהם חבר הודעה לפחות עשרה ימים לפני כן, כולל היום, השעה, המקום ו סֵדֶר הַיוֹם.

7. תפקידי האסיפה הכללית הרגילה

האסיפה הכללית הקבועה תשמע דיווחים על פעילותה של הוועד ההנהלה והוועדה הביקורת , דנו בהם ובדוחות הכספיים של הוועד המנהל, להחליט על היתרים ולבחור את הוועד המנהל וביקורת.

8. המניין

 • האסיפה הכללית לא תיפתח אם נוכחים פחות מרבע מחברי העמותה. אם מניין זה נוכח בפתיחה, רשאי האסיפה להמשיך בדיונים בכדי לקבל החלטות, גם אם פחות ממספר זה.

 • מניין זה לא יתכנס יותר משעה שתעביר את הזמן שנקבע בהזמנה, האסיפה תיחשב נדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, 7 ימים באותו זמן ובאותו מקום, והנוכחים באסיפה שנדחתה זו מוסמכת ל לדון ולהגיע להחלטות, ללא קשר למספרם.

9. יו"ר ומזכירה

האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה,  יו"ר ומזכיר האסיפה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב של המצביעים, למעט כאשר החוק או פרוטוקול זה דורשים רוב נוסף, במקרה של תיקו, היושב ראש רשאי להצביע.

11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית יפקח על פרוטוקול האסיפה.

 

 

ג: הוועד המנהל

 

12. מספר החברים

מספר חברי הדירקטוריון ייקבע על ידי האסיפה הכללית ולא יפחת משני.

13. תקופת כהונה

הוועד תתפקד מרגע בחירתו על ידי האסיפה הכללית עד שנבחר מועצה אחרת על ידי אסיפה אחרת. חבר יוצא ניתן לבחור בוועד החדש .

14. השלמת וועד

 • אם חבר דירקטוריון מתפנה מתפקידו, שאר החברים / החבר הנותרים מורשים למנות חבר אמותה אחר שיתפקד כחבר הנהלה עד האסיפה הכללית הבאה. עד לקביעת המינוי מוסמכים שאר החברים / החברים לתפקד כדירקטוריון.

 • חבר מועצה המונע ממלא את תפקידו יכול להיות מוחלף על ידי חבר אחר בעמותה שנבחר על ידי שאר חברי הדירקטוריון עד לחזרתם לתפקידם.

15. ישיבות מועצה

המועצה מוסמכת לקבוע את לוח הזמנים לישיבתה, לזמן אותם, ישיבה בקורומים וכיצד הם מתנהלים.

16. החלטות

החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב פשוט של ההצבעה, ללא רוב, ההצעה לא תתקבל; החלטה פה אחד של

המועצה יכולה לאפשר קבלה מחוץ לישיבה.

17. נוהל

הוועד יפעיל פרוטוקול לישיבותיו והחלטותיו.

18. זכות ייצוג

המועצה מוסמכת לתעד 2 או יותר מחבריה כדי להיכנס מטעם העמותה על מסמכים המחייבים את העמותה, וכן לבצע בשמו פעילויות בתחום סמכותו.

 

 

ד: וועדת הביקורת

 

19. הנחיות 12-17 לפרוטוקול חלות גם על וועדת הביקורת עם הנציגות שינויים נדרשים.

 

 

 ה: סניפים

 

20. הקמת סניפים וארגונים

העמותה מוסמכת, בהסכמת האסיפה הכללית, ללהקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרם עֵסֶק.

 

 

ו: נכסים לאחר פירוק

 

21. העברת נכסים עודפים

אם העמותה נמסה ואחרי שהחובות שלה פורקו במלואה, נכסי המוסד יועברו למוסד ציבורי אחר

אושר לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ויה לא מופץ בין חבריה.

                                                                      ז: שימוש בנכסי העמותה

22. הנכסים וההכנסות של המכון משמשים אך ורק למטרותיו

חלוקת הרווחים או ההטבות בין החברים אסורה בהחלט.

bottom of page